June 21, 2011

Momonoki: Poulet Karaage

Momonoki: Poulet Karaage

Momonoki, 68 Passage Choiseul, 75002 Paris, 01 42 96 48 37.

Posted by clotilde at 2:09 PM | Comments (0)

Momonoki: Katsu-don

Momonoki: Katsu-don

Momonoki, 68 Passage Choiseul, 75002 Paris, 01 42 96 48 37.

Posted by clotilde at 2:08 PM | Comments (0)